ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන

විස්තරය බාගත කිරීම
එච් අයි වී/ඒඩ්ස් සංඛ්‍යාලේඛන -2014 බාගත කිරීම