ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

වාර්ෂික සෞඛ්‍ය වාර්තාව 

විස්තරය බාගත කිරිම
වාර්ෂික සෞඛ්‍ය වාර්තාව  2014  බාගත කිරිම
ගෘහස්ථ ලෙඩ රෝග හා මරණ වාර්තාව 2014 බාගත කිරිම
වාර්ෂික සෞඛ්‍ය වාර්තාව  2013 බාගත කිරිම
ගෘහස්ථ ලෙඩ රෝග හා මරණ වාර්තාව 2013 බාගත කිරිම
ගෘහස්ථ ලෙඩ රෝග හා මරණ වාර්තාව 2004 to 2012 බාගත කිරිම
වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛනය 2009/2010 බාගත කිරිම
වාර්ෂික සෞඛ්‍ය වාර්තාව 2012 බාගත කිරිම