ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ තොරතුරු

වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය