ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

MINISTER'S PROFILE

MR. ANURA JAYAWICKRAMA

Secretary, Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Academic Profile: Master of Policy and Administration, University of Flinders, South Australia

Areas of Specialization: Policy and Administration

Date of Recruitment: 01st April, 1984