සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සෞඛ්‍ය මූලික සැලැස්ම 2016-2015

සෞඛ්‍ය සේවාව සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික උපාය මාර්ගික රාමුව 2016 - 2025 බාගත කිරීම
ජාතික සෞඛ්‍ය උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 2016 - 2015 Vol I - නිවාරණ සේවා බාගත කිරීම
ජාතික සෞඛ්‍ය උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 2016 - 2015 Vol II - රෝග නිවාරණ සේවා බාගත කිරීම
ජාතික සෞඛ්‍ය උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 2016 - 2015 Vol III - පුනරුත්ථාපන සේවා බාගත කිරීම
ජාතික සෞඛ්‍ය උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 2016 - 2015 Vol IV - සෞඛ්‍ය පරිපාලනය සහ මානව සම්පත් බාගත කිරීම
කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පහත සදහන් ඉ මේල් ලිපිනය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න
- nhsmpsl1625@gmail.com