ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

දෙවන සෞඛ්‍ය අංශ සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය (SHSDP)

දිනය විස්තරය දැන්වීම අයදුම්පත්
20-08-2015 නවීන සෞඛ්‍ය ව්‍යාපෘති, මෙහෙයුම් පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති
20-08-2015 නව සොයා ගැනීම ප්‍රතිපාදන සඳහා අරමුදල් ලබාගැනීම පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ