සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

කොරෝනා වෛරසය පිළබඳ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය. 2020-01-27