ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

කොරෝනා වෛරසය පිළබඳ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය. 2020-01-27