සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල පෞද්ගලික රෝහලක් නොව, රජය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන රෝහලකි. - මාධ්‍ය ප්‍රකාශණය 2019-06-11