සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සමාජ කථිකාවතක් ඇති වී ඇති වද පෙති සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාධ්‍යයට නිකුත් කළ නිවේදනය 2018-03-05