සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

වත්මන් රජයේ විධිමත් වකුගඩු රෝග නිවාරණ සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම හේතුවෙන් නව රෝගීන් වාර්තා වීම අඩු වී ඇති බව සුව ඇමැති පවසයි. 2017-12-11