සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

අක්ෂි සැත්කම් රෝගී සංඛ්‍යාව අවම කිරීමට සුව ඇමැතිගෙන් නව වැඩපිළිවෙලක්. 2017-12-11