ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ඩෙංගු රෝගය පිළිබදව ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු 2017-06-22