සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

නව දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය පත්වීම් පිරිනැමීම 2016-11-11

2016.11.01 වන දින සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය ගරු වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමන්ගේ සුරතින් නාරහෙන්පිට ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේදී නව දන්ත වෛද්‍ය වරුන් 101 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත බඳවා ගැනින.
එසේ බඳවා ගන්නා ලද නිලධාරින් පහත පරිදි රේඛීය අමාත්‍යාංශය මගින් පාලනය වන රෝහල් වෙත හා පළාත් අමාත්‍යාංශ යටතේ පාලනය වන රෝහල් වෙත දිවයින පුරා විහිදී යන පරිදි මුඛ සෞඛ්‍ය සේවාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අනුයුක්ත කර ඇත.
බඳවා ගන්නා ප්‍රමාණය
 රේඛීය අමාත්‍යාංශය මගින් පාලනය වන රෝහල් සඳහා
24
 මධ්‍යම පළාත
05
 නැගෙනහිර පළාත
14
 උතුරු මැද පළාත
07
 වයඹ පළාත
13
 උතුරු පළාත
10
 සබරගමුව පළාත
07
 දකුණු පළාත
04
 ඌව පළාත
17
එකතුව
101