ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ක්ෂය රෝගය හා දුම්කොළ භාවිතය 2016-11-07

පිළිබඳ ඉලක්ක කර ගත් පෙනහළු සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ලෝක සමුළුව අවසන් වේ තව කියවන්න