සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

පිළිකා රෝගීන් සඳහා ඇටමිදුළු බද්ධ කිරීමේ ශල්‍යකර්ම ආරම්භ කිරීම 2016-11-01

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ දී පිළිකා රෝගීන් සඳහා ඇටමිදුළු බද්ධ කිරීමේ ශල්‍යකර්ම ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගනී
තව දුරටත් කියවන්න