ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

වකුගඩු රෝගයට බලපා ඇති හේතු සෙවීමට ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ගිවිසුමක් 2016-10-31

තව දුරටත් කියවන්න