ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

SPMC මිලියන 3.8 ක් වටිනා වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කරයි 2016-09-07