ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ක්‍ෂණිකව සොයන්න :

 
 
 
 
 

ශ්‍රී ලංකා පුද්ගලික රෝහල්

  • Sorry. Private hospitals are not yet listed here.