ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ක්‍ෂණිකව සොයන්න :

 
 
 
 

ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල්

  • ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල
  • ශික්ෂණ රෝහල්
  • පළාත් මහ රෝහල්
  • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්
  • මූලික රෝහල් - වර්ගය A
  • මූලික රෝහල් - වර්ගය B
  • ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය A
  • ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය B
  • ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය C
  • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර එකක