ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

සෞඛ්‍ය ව්පරම

 

09

SEP
සිකා වෛරස් රෝගය

දැනටරෝගය පැතිර ඇති ප්‍රදේශ....සියල්ල කියවන්න