සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 
 
 

අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය එකතුව

2016-09-07
සැප්තැම්බර්, 2016
ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල උපන් දිනය සිහිකිරීමේ උත්සවය
හෙද පත්වීම් ලිපිය ලබාදීමේ උත්සවය
මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ අනුස්මරණ දිනය
බෝ නොවන රෝග ඒකකය නව වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කරයි
බෝ නොවන රෝග ඒකකය නව වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කරයි
ළමා දිනයට පොත් පරිත්‍යාග
සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රදේශීය කමිටු සැසිවාරය භෞතික ක්‍රියාකාරකම් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනයට

සාමාන්‍ය පුවත්

2016-09-07
සැප්තැම්බර්, 2016

සමළු

2016-09-07
ලෝ. සෞ. සං. (WHO) - 69වන කලාපීය සමුළුව

National Health Research Symposium - 2017

2018-01-04
NHRS 2017