ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

රැකියා අවස්ථා

 

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

22

NOV
Post of Research Assistant

04

NOV
Post of Health Promotion Officers

04

NOV
ජාත්‍යාන්තර වෘත්තීය පුරප්පාඩු - ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

04

OCT
An Invitation to all Medical Consultants in the Ministry of Health to Deploy a Peacekeeping Contingent in South Sudan – Level II

15

SEP
පුහුණු මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂෙත්‍ර නිලධාරී සඳහා තෝරාගත් ඉල්ලුම්කරුවන් - 2016