සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

රැකියා අවස්ථා

 

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

22

NOV
Post of Research Assistant

04

NOV
Post of Health Promotion Officers

04

NOV
ජාත්‍යාන්තර වෘත්තීය පුරප්පාඩු - ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

04

OCT
An Invitation to all Medical Consultants in the Ministry of Health to Deploy a Peacekeeping Contingent in South Sudan – Level II

15

SEP
පුහුණු මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂෙත්‍ර නිලධාරී සඳහා තෝරාගත් ඉල්ලුම්කරුවන් - 2016