ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

Helth Of Ministry
 

FILTERATION :

 
 
 
 

HOSPITAL IN SRI LANKA

  • PEDIATRIC CLINIC
  • MEDICAL CLINIC
  • GYNECOLOGY CLINIC
  • OBSTETRIC CLINIC
  • Other Clinic