ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

Amendments on COVID – 19 Instructions 2020-10-07

.

Description English Sinhala Tamil
Conducting Examinations DOWNLOAD
Conduct of Outdoor Musical Entertainment Events while ensuring prevention and control of COVID - 19 English
Instructions for Spa DOWNLOAD
Perahara DOWNLOAD
Self Employed Tradders Visiting Institutions DOWNLOAD
Sports and sporting events DOWNLOAD
Update for instructions for ”Gymnasium” for the prevention and control of COVID-19 DOWNLOAD
Timeline for Resumption of Public Activities DOWNLOAD