ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ජාතික වැඩිහිට් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය 2019-02-11