ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

Online Recruitment of the Trainees for the Training Courses of the Nursing Service, Service of Professions Supplementary to Medicine and Para Medical Service – 2018 2018-08-30

 
Description Download
Sinhala
Gazette Notice Download
Introduction of Job Profile Download
Instructions for completing the application through the Internet Download
Apply Online   
ඔබගේ සියලු ගැටළු 011 269 3955 ට විමසීම හෝ recruit@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න / If you have any queries please call 011 269 3955 or contact recruit@health.gov.lk / உங்களுக்கு ஏதாவது விமர்சனம் இருந்தால் இந்த இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொள்ளவும் 011 269 3958. அல்லது இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் recruit@health.gov.lk