ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වනු ලබන ටින් මාලු පරපෝෂිත ආසාදනයකට ලක් වී ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරු අදාලව සෞඛ්‍ය, සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිකුත් කළ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය 2018-06-06