සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වනු ලබන ටින් මාලු පරපෝෂිත ආසාදනයකට ලක් වී ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරු අදාලව සෞඛ්‍ය, සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිකුත් කළ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය 2018-06-06