ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ලංකාවේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ගේට්ස් අගයයි 2018-04-19

 

සියල්ල කියවන්න ›› www.ada.lk