සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ජාතික මදුරු මර්දන සතිය 2018 අප්‍රේල් 03 සිට 09 දක්වා 2018-04-02

 
National Dengue Control Unit along with all the respective stake holders have planned a National Mosquito Control Week from the 03rd to 09th April 2018 in High risk localities island wide.
 
Read More >>