සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

“සීමා ඉවත් කරමින් පිළිකා රෝගීන් 1285 කට ප්‍රතිකාර. වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 4727 ක්” සුව ඇමැති පවසයි. 2017-12-11