ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සිකා වෛරස් රෝගය 2016-10-14

දැනටරෝගය පැතිර ඇති ප්‍රදේශ....සියල්ල කියවන්න