ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

Helth Of Ministry
 

විශේෂ ලිපි සියල්ල

15

SEP

මර්ස්-CoV ආසාදන කළමනාකරණ සංශෝධනය මාර්ගෝපදේශ සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

ඉන්ෆ්ලුවන්සා කාලය සියල්ල කියවන්න ››

28

SEP

බාහිර රෝගී ලෙඩරෝග තොරතුරු පද්ධතිය සියල්ල කියවන්න ››

14

OCT

සිකා වෛරස් රෝගය සියල්ල කියවන්න ››

20

JUN

සීනි නැතුව රස බලන්න සියල්ල කියවන්න ››

21

JUN

27

JUN

ඩෙංගු වළකමු ! ජීවිත සුරකිමු සියල්ල කියවන්න ››

19

JUL

Accident and Emergency Care Policy of Sri Lanka 2016 සියල්ල කියවන්න ››

27

JUL

2016 අංක 01 දරන තහනම් දුම්කොල නිෂ්පාදන පිළිබඳව 2016.09.01 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් රෙගුලාසිය සියල්ල කියවන්න ››