ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

Helth Of Ministry
 

විශේෂ ලිපි සියල්ල

15

SEP

මර්ස්-CoV ආසාදන කළමනාකරණ සංශෝධනය මාර්ගෝපදේශ සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

ඉන්ෆ්ලුවන්සා කාලය සියල්ල කියවන්න ››

28

SEP

බාහිර රෝගී ලෙඩරෝග තොරතුරු පද්ධතිය සියල්ල කියවන්න ››

14

OCT

සිකා වෛරස් රෝගය සියල්ල කියවන්න ››