ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • lanuchingofAETUJaffna.jpg
 • Proposed3storybuildingsamathure.jpg
 • LAyingFoundStoneMahiyangaHospital.jpg
 • apopoimentofNewHealthEmployee.jpg
 • newappoimentnursingoffcicers2109.jpg
 • fordAmbulanceHandingOver.jpg
 • FacultyMedicalSabaragamuwaUnivesity.jpg
 • newaccidentunitatragama.jpg
 • moufororgentransplant.jpg
 • LaunchinglaggalaDH.jpg
 • floodrelief.jpg
 • Honrajithassemduty.jpg
 • healthAwardRubella.jpg
 • DistributeMedicalPlantWithARmy.jpg
 • MORCCOralHealthResSym.jpg
 • ehalthcardbanner.jpg
 • WorldHealthDayColombo2018.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

15

FEB

"සෞඛ්‍ය සේවා දියුණූ කිරීමට දකුණට සමාන මුදලක් උතුරටත්" - සුව ඇමැති කියයි. සියල්ල කියවන්න ››

14

FEB

වත්මන් රජය තුලින් අංග සම්පුර්ණ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවක් - සුව ඇමැති කියයි සියල්ල කියවන්න ››

13

FEB

“වෛද්‍ය නිල නිවාස ඉදිකිරීම කඩිනමින්” - සුව ඇමැති කියයි සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

11

FEB

ජාතික වැඩිහිට් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය

සියල්ල කියවන්න ››

06

FEB

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ නව සභාපතිධූරයේ ගුණපාල පතිරණ මහතා රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරයි

සියල්ල කියවන්න ››

29

JAN

අප්‍රේල් 01 දින සිට ඝණ ආහාර සදහා ද වර්ණ සංකේත ක්‍රමයක්” - සුව ඇමැති කියයි

සියල්ල කියවන්න ››

28

JAN

ලෝක පිළිකා දිනය - 2019 පෙබරවාරි 04

සියල්ල කියවන්න ››

14

JAN

සබරගමුව සරසවියට නව වෛද්‍ය පීඨයක්. රත්නපුර මහ රෝහල ශික්ෂණ රෝහලක් වෙයි.

සියල්ල කියවන්න ››

10

JAN

මොළය මියගිය පුද්ගලයන්ගේ වකුගඩු ඇතුළු රෝගීන් වෙත බද්ධ කිරීම සදහා ගුවන් මගින් ප්‍රවාහනය කිරීම පිළිබද අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තබයි

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

03

JAN
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වු හෙද, පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (2018/08/31 දිනැති 2086 අංක දරන ගැසට් නිවේදනයට අනුව)

17

JUL
රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ වන පන්තියේ බඳවා ගැනීමේ (විවෘත) තරඟ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය සංශෝධනය කිරීම

24

MAY
අපේක්ෂා රෝහලේ Pet CT Scanner යන්ත්‍රය පිළිබදව පළ වූ ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා කරුණු දක්වයි.

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

2018 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්