ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • tb.jpg
 • OpeningAdminstraionBuild.jpg
 • communitywalkjpg.jpg
 • LanuchingOfDigitalHealth.jpg
 • MobileDentalUnit.jpg
 • NursesGraduration.jpg
 • EpllespsyCenter2.jpg
 • worldhealthsummite.jpg
 • MentalHealthDay.jpg
 • LayingtheFoundationStoneICUatLRH.jpg
 • CelebrationOfWorldEldersDay.jpg
 • SenakaBibile.jpg
 • dengu.jpg
 • PationSafetyDay.jpg
 • SLVsTLImmula.jpg
 • RC2017.jpg
 • FilariasisPoster.jpg
 • LaunchReportHSCNNP.jpg
 • NHRS2017.jpg
 • MIODA-SLIDA.jpg
 • RajjaOsuhala.jpg
 • SarrcMetting692017.jpg
 • LayingOfFundationMemorialHospital.jpg
 • GaligamuwaHospitalOpen.jpg
 • nationalDenguCNPro.jpg
 • LaunchingHIPloicy.jpg
 • DemobttaVehical.jpg
 • foggingmachingdis.jpg
 • BeHalthlyWithoutSugar.png
 • dengue2.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

27

JUN

ඔබේ පාසල ඩෙංගු වලින් තොරද ? සියල්ල කියවන්න ››

22

JUN

ඩෙංගු රෝගය පිළිබදව ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු සියල්ල කියවන්න ››

06

JUN

ගංවතුර සමයේ අවධානය යොමුකළ යුතු කරුනු... සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

27

JUL

2016 අංක 01 දරන තහනම් දුම්කොල නිෂ්පාදන පිළිබඳව 2016.09.01 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් රෙගුලාසිය

සියල්ල කියවන්න ››

19

JUL

Accident and Emergency Care Policy of Sri Lanka 2016

සියල්ල කියවන්න ››

27

JUN

ඩෙංගු වළකමු ! ජීවිත සුරකිමු

සියල්ල කියවන්න ››

21

JUN

ඩෙංගු උණ

සියල්ල කියවන්න ››

20

JUN

සීනි නැතුව රස බලන්න

සියල්ල කියවන්න ››

14

OCT

සිකා වෛරස් රෝගය

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

23

DEC
ඖෂධවේදී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2016

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

2017 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්