ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

  • unspecified2.jpg
  • malaria.jpg
  • dengue2.jpg
  • lungconfedited.jpg
  • china.jpg
  • dental_edit3.jpg
  • roadvictims8.jpg
  • GlobalHealthMigrationEvent.png
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

11

NOV

නව දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය පත්වීම් පිරිනැමීම සියල්ල කියවන්න ››

07

NOV

සුරුට්ටු වැනි නිෂ්පාදන සඳහා රූපමය අනතුරු ඇඟවීම් ඇතුළත් කළ යුතුය සියල්ල කියවන්න ››

07

NOV

ක්ෂය රෝගය හා දුම්කොළ භාවිතය සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

14

OCT

සිකා වෛරස් රෝගය

සියල්ල කියවන්න ››

28

SEP

බාහිර රෝගී ලෙඩරෝග තොරතුරු පද්ධතිය

සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

ඉන්ෆ්ලුවන්සා කාලය

සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

මර්ස්-CoV ආසාදන කළමනාකරණ සංශෝධනය මාර්ගෝපදේශ

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

23

DEC
ඖෂධවේදී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2016

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

08

DEC
Procurement of X-ray Unit mounted on a Vehicle for the National Programme for Tuberculosis and Chest Diseases

24

NOV
නව හෙද සේවා ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම 02-179/2016(l)

22

NOV
Post of Research Assistant

10

NOV
සීමාවාසික පත්වීම් - බඳවා ගැනීම 2009/2010 (ප්‍රධාන කණ්ඩායම) සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

2017 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්