ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

  • 07-10-2020banner.jpg
  • newptf.jpg
  • signage_banner.jpg
  • workplacposter.jpg
  • 5-1_banner.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

19

MAR

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සියල්ල කියවන්න ››

19

MAR

COVID -19 Information (වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය) සියල්ල කියවන්න ››

19

MAR

Health Promotion Bureau - COVID - 19 සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

26

OCT

වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම - 2019

සියල්ල කියවන්න ››

07

OCT

Amendments on COVID – 19 Instructions

සියල්ල කියවන්න ››

06

JUL

Instructions for Selected Public Activities/ Work Settings for the Prevention and Control of COVID-19 and GENERAL GUIDANCE FOR THE PUBLIC ON COVID-19 PREVENTION-E

සියල්ල කියවන්න ››

11

JUN

Timeline for Resumption of Public Activities

සියල්ල කියවන්න ››

06

APR

COVID -19 Related Guidelines & Circulars

සියල්ල කියවන්න ››

19

MAR

Latest Local & Global Statistics on COVID – 19 Infections

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

28

OCT
Appointment of Nursing Students to the post of Nursing Officer (Grade III) in the Nursing Service 2015-B 2nd Supplementary Batch

28

OCT
Appointment of Nursing Graduates who have completed the Nursing Orientation and Co-ordination Training to the post of Nursing Officer (Grade III) in the Nursing Service

29

OCT
හදිසි අවස්ථාවක දී ‍යොදවා ගැනීමට ‍වෛද්‍ය සහ ‍හෙද කාර්යය මණ්ඩල‍යේ සහය ලබා ගැනීම

27

SEP
විභාගය පැවැත්වීම කල් දැමීම පිළිබඳ දැනුම්දීම - රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ III ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (පළමු වාරය) හා හෙද සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරී

28

MAY
කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් සය පුද්ගල විමර්ශන කමිටුවක්

03

APR
2018 වර්ෂය සඳහා හෙද, පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය යන සේවාවන්ගේ පුහුණුවට අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම

2018 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්