සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

  • ptf-06-01-2021.jpg
 

NEWS UPDATES ALL NEWS

22

JAN

Information Security Guideline for Healthcare Institutions (Draft) Read

13

JAN

New - COVID-19 Related Circulars & Letters Read

12

JAN

Latest COVID -19 Related Guidelines Read

 
 
 

FEATURED ARTICLES ALL ARTICLES

12

JAN

විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම

Read More

12

JAN

Amendments on COVID – 19 Instructions

Read More

12

JAN

Timeline for Resumption of Public Activities

Read More

12

JAN

Instructions for Selected Public Activities/ Work Settings for the Prevention and Control of COVID-19 and GENERAL GUIDANCE FOR THE PUBLIC ON COVID-19 PREVENTION

Read More

07

OCT

Amendments on COVID – 19 Instructions

Read More

06

JUL

Amendments on COVID – 19 Instructions

Read More
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

PUBLIC NOTICES ALL NOTICES

21

JAN
Management Assistant (Volunteer) - 02 Positions (for 06 months period)

07

JAN
Results Sheet of the Open Recruitment Examination for Speech Therapists – 2018

07

JAN
Replacement and Monitoring of COVID – 19 testing at Private Hospitals and Private Sector Laboratories

18

DEC
අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී පුහුණුවට බඳවා ගැනීම 2019/ 2020

25

NOV
Construction of New Maternity Hospital Galle, Sri Lanka Supply, Installation, Testing and Commissioning, User Training and Maintenance of Non-Medical Equipment and Furniture

13

NOV
සිසු හෙද පුහුණුවට බඳවා ගැනීම - 2019

Health Days

Sri Lanka COVID - 19 Daily Situation Report

21.01.2021 - 10.00 am දෛනික තත්ත්ව වාර්තාව இலங்கையின் நாளாந்த நிலைமை அறிக்கை Daily Situation Report Real-time updates...

Posted by Health Promotion Bureau on Thursday, January 21, 2021