සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

  • pptf-13-01-2021.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

22

JAN

Information Security Guideline for Healthcare Institutions (Draft) සියල්ල කියවන්න ››

13

JAN

New - COVID-19 Related Circulars & Letters සියල්ල කියවන්න ››

12

JAN

Latest COVID -19 Related Guidelines සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

12

JAN

විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම

සියල්ල කියවන්න ››

12

JAN

Amendments on COVID – 19 Instructions

සියල්ල කියවන්න ››

12

JAN

Timeline for Resumption of Public Activities

සියල්ල කියවන්න ››

12

JAN

Instructions for Selected Public Activities/ Work Settings for the Prevention and Control of COVID-19 and GENERAL GUIDANCE FOR THE PUBLIC ON COVID-19 PREVENTION

සියල්ල කියවන්න ››

07

OCT

Amendments on COVID – 19 Instructions

සියල්ල කියවන්න ››

06

JUL

Amendments on COVID – 19 Instructions

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

21

JAN
Management Assistant (Volunteer) - 02 Positions (for 06 months period)

07

JAN
Results Sheet of the Open Recruitment Examination for Speech Therapists – 2018

07

JAN
Replacement and Monitoring of COVID – 19 testing at Private Hospitals and Private Sector Laboratories

18

DEC
අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී පුහුණුවට බඳවා ගැනීම 2019/ 2020

25

NOV
Construction of New Maternity Hospital Galle, Sri Lanka Supply, Installation, Testing and Commissioning, User Training and Maintenance of Non-Medical Equipment and Furniture

13

NOV
සිසු හෙද පුහුණුවට බඳවා ගැනීම - 2019

2021 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික තත්ව වාර්තාව

21.01.2021 - 10.00 am දෛනික තත්ත්ව වාර්තාව இலங்கையின் நாளாந்த நிலைமை அறிக்கை Daily Situation Report Real-time updates...

Posted by Health Promotion Bureau on Thursday, January 21, 2021